تجميع داده سپهر (سپهر هاب)

 

 

سرويس سپهر هاب يک سيستم تجميعي بوده که داراي پرواز هاي چارتري مي باشد ، اين پرواز ها متعلق به آژانس هاي چارتر کننده بوده و سپهر هاب مالکيتي بر اين پرواز ها ندارد.

نحوه ي کارايي اين سرويس به اين صورت است که پرواز هاي چارتري از طريق وب سرويس به سپهرهاب ارسال مي شود .

سپهرهاب نيز اين پرواز ها را از طريق وب سرويس و بدون هيچگونه تغييري در اطلاعات و قيمت پروازها، براي آژانس هاي فروش آنلاين ارسال ميکند.

سپهرهاب قابليت فروش بليت مستقيم به صورت آنلاين را ندارد و دسترسي به آن فقط از طريق وب سرويس بوده و براي عموم آزاد نمي باشد.

جهت استفاده از اين سرويس نياز به ارسال مجوز بند الف ميباشد.